1. Všeobecné ustanovenia

Vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality (SRK) v spoločnosti, upravujúci požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou, musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie potrieb našich zákazníkov.

2. Základné úlohy a ciele

 • pracovať v SRK so zapojením všetkých zamestnancov a najdôležitejších dodávateľov,
 • pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov, aby ešte lepšie pochopili ciele kvality a aby boli schopní tieto ciele dosahovať,
 • prerozdeľovať úlohy na novovznikajúce funkcie s užšou špecializáciou a vzájomnou zastupiteľnosťou,
 • poskytovať služby vysokej kvality, ktoré vždy uspokoja požiadavky zákazníkov,
 • na základe marketingových analýz rozširovať poskytované služby pri zachovaní ich vysokej kvality,
 • optimalizáciou nákladov dosiahnuť zvýšenie zisku.

To znamená dosiahnuť požadovanú vysokú kvalitu všetkých výkonov a služieb pri efektívne vynaložených nákladoch a stále túto kvalitu zlepšovať.

3. Metódy a spôsob zabezpečenia cieľov kvality

3.1 Vzdelávací a motivačný systém

 • Odborný výber a pravidelné zaškoľovanie zamestnancov odbornými kurzami,
 • hmotná stimulácia zamestnancov na základe merateľných ukazovateľov kvality a kvantity.

3.2 Optimalizácia nákladov

 • Vypracovanie metodiky a pravidelné hodnotenie vývoja nákladov na kvalitu s vývojom kvality s následným znižovaním týchto nákladov,
 • na základe výsledkov hodnotenia optimalizácia nákladov pri zachovaní kvality.

3.3 Odstránenie anonymity práce

 • V rámci organizačnej štruktúry stanovenie zodpovednosti, právomoci a vzájomných vzťahov.

4. Prehlásenie vedenia firmy

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje splniť všetky stanovené ciele politiky kvality a vynaloží na to všetky potrebné prostriedky a úsilie. Preto sa zavádza systém riadenia kvality a pre tento účel bol menovaný Ing. Peter Formela ako poverenec spoločnosti pre systém riadenia kvality, ktorý riadi a koordinuje prácu spoločnosti v oblasti kvality.