Náš pracovný tím
Voľné pracovné pozície

Náš pracovný tím

Vzdelávanie

Sme súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho sveta, ktorý kladie na nás nemalé nároky. Komunikácia a informácie - to sú pojmy dneška. Zvládanie výpočtovej techniky, rôznych softvérových aplikácií, ale samozrejme aj svojej vlastnej odbornosti je nevyhnutnou podmienkou uplatnenia sa.

Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na kontinuálny vzdelávací proces vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, počnúc manažmentom a končiac výkonnými pracovníkmi, pretože len táto cesta vytvorí predpoklady úspešného účinkovania spoločnosti v náročnom konkurenčnom prostredí. Tento proces kladie vysoké nároky na samotných zamestnancov, ale o to lepšie však dokážu zvládať svoje pracovné úlohy a dosahovať stále lepšie výsledky.

Dôraz kladieme aj na vhodný výber a pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov, čo nám pomáha skvalitňovať poskytované služby pre našich zákazníkov. Sme si vedomí, že bez zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne nie je možný ďalší rozvoj našej spoločnosti. Snažíme sa našich zamestnancov podporovať najmä v rámci zvyšovania produktivity a manažérskych zručnostiach. Taktiež prispievame na zvyšovanie jazykovej úrovne. V rámci výberu dávame šancu aj šikovným a aktívnym absolventom stredných a vysokých škôl.

Benefity a starostlivosť

Základným predpokladom optimálneho pracovného výkonu je príjemné pracovné prostredie a zdravé medziľudské vzťahy. Nepodceňujeme tieto fakty a snažíme sa svojim pracovníkom vytvárať dobré pracovné podmienky a taktiež sa snažíme poskytnúť aj čosi naviac. Snažíme sa o "stmeľovanie" kolektívu prostredníctvom rôznych športových akcií a spoločenských akcií a posedení s večerou.

Kultúra a šport

Nie len chlebom je človek živý – hovorí jedna múdrosť, a preto nezabúdame ani na kultúrne a športové vyžitie. Pravidelne organizovaný športový deň v príjemnom prostredí Slovenského raja, či spoločná návšteva divadelného alebo filmového predstavenia pomáha utužovať dobré vzťahy v kolektíve a je taktiež príjemným relaxom v dnešnej uponáhľanej dobe.

Voľné pracovné pozície

Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s Vašim záujmom uchádzať sa o pracovné miesto v našej spoločnosti, využite náš kontaktný formulár prípadne Vaše otázky zodpovieme na tel. č: 053/4177 701.

V súčasnosti máme aktuálne voľné pozície:

Zoznam voľných pracovných pozícíi